Σχετικα με το Εργο

Το έργο E-mploy-Me!

Το έργο E-mploy-Me! είναι ένα καινοτόμο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2, με κύριο στόχο την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των άνεργων μεταναστριών μέσω της ενδυνάμωσής τους και μέσω ψηφιακών δεξιοτήτων. Παρατηρείται έντονα η απουσία συγκεκριμένων διακρατικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, που να προωθούν την ένταξη των άνεργων μεταναστριών μέσω τέτοιων καινοτόμων μεθοδολογιών. Η θεμελιώδης ομάδα στόχου του έργου είναι οι κοινωνικοί και επαγγελματικοί σύμβουλοι και οι γυναίκες μετανάστριες, αφού το έργο E-mploy-Me! τους παρέχει τους απαραίτητους πόρους που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να προωθήσουν την πρόσβαση στην απασχόληση για την ομάδα-στόχου. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση των άνεργων μεταναστριών στην απασχόληση. Το έργο E-mploy-Me! έχει ως στόχο να συμβάλει, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία η πρόσβαση στην απασχόληση αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και κάθε κοινότητα έχει τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης.

Διάρκεια έργου

Έναρξη του έργου: 10.09.2018


Ολοκλήρωση του έργου: 09.11.2020

Συγκεκριμένοι στόχοι

Αναμενόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα

Έκθεση που διεξάγεται σε όλες τις χώρες των εταίρων

προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εις βάθος ποιοτική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος.

Πλατφόρμα E-mploy-Me!

ένα κοινωνικό εργαλείο ανταλλαγής, ηλεκτρονικής μάθησης και αμοιβαίας υποστήριξης που θα χρησιμοποιηθεί από τις δύο ομάδες-στόχου: τους συμβούλους και τις μετανάστριες.

Ψηφιακή κατάρτιση για κοινωνική και εργασιακή ένταξη

το οποίο οδηγεί σε αυξημένες δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της ψηφιακής παιδείας και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στην αυξημένη χρήση των κοινωνικών δικτύων για επαγγελματικούς σκοπούς.

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μεταναστριών

Ομάδες-στόχου

Οι εταίροι

MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL

Ισπανία

EUFRAK – EuroConsults Berlin GmBH

Γερμανία

PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo

Ιταλία

Verein Multikulturell

Αυστρία

CSI – Center for Social Innovation LTD

Κύπρος